ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzării cotei de teren  de 37/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 16,58 mp teren,  aferenta  imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,etaj.I, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  Hutanu Zenovia Constanţa, proprietara spaţiului

 

                          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.10606/23.03.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10605/23.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei de teren  de 37/1000 din PT 36372  din CF 36372, respectiv  suprafata de 16,58 mp teren  aferenta imobilului cu nr.cadastral 36372-C1-U17 situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  Hutanu Zenovia Constanţa, proprietara spaţiului.

Art.2 Preţul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de  20%  la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare iar diferenta in 12 rate egale, lunare consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                               PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COJOCARU NICUSOR

 

                        Contrasemneaza,

                                                                             Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                         Luminita Luminosu

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.71