ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

 privind aprobarea  unui ajutor  de urgenţa pentru Mutu Viorica pentru reconstructia  locuinţei afectată de incendiu

 

                          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                  intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.10609/23.03.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.10608/23.03.2016 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea unui  ajutor de urgenţa pentru Mutu Viorica in valoare de 2000 de lei pentru reconstruirea locuintei afectată de incendiu.

          Art.2 Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul   asigurari si asistenta sociala 68.02, subcapitolul 68.15.01-Ajutor social-alineat 570201- ajutoare sociale in numerar.

          Art. 3 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                              PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COJOCARU NICUSOR

 

                    

   Contrasemneaza,

                                                             Pt. Secretarul municipiului         

                                                                             Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.72