ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii a Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2016

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                  intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

            Avānd īn vedere expunerea de motive nr.10612/23.03.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.10611/23.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            Īn conformitate cu prevederile:

   - art.1 si art.11 alin.1 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

 - art.2 alin.2, anexa 2 din   HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze pilot, precum şi a listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti;

      Īn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit.a si  lit.d pct. (6) lit. “a” , pct.3 precum şi art.45 alin.1,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se aprobă statul de funcţii a Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2016, conform  anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărāre.

            Art. 2 Se aprobă organigrama  Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2016, conform  anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărāre.

            Art. 3  Cu data prezentei se abroga HCL nr.9/2016.

Art.4 Primarul municipiului, prin Spitalul municipal Vatra Dornei va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   COJOCARU NICUSOR

 

                    

                   Contrasemneaza,

                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.73