ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul « DECOLMATARE SISTEM DE CAPTARE APE ROȘU MUNICIPIUL VATRA DORNEI «

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                      intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.10615/23.03.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.10614/23.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

             În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

          Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi proiectului DECOLMATARE SISTEM DE CAPTARE APE ROȘU MUNICIPIUL VATRA DORNEI,  astfel:

         Valoarea totală a investiției este 1 613 200 lei fără TVA

         Valoarea investiției care se finanțează de la bugetul de stat  este de 1 535 200 lei fără TVA

       Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   COJOCARU NICUSOR

 

                    

                   Contrasemneaza,

                                                             Pt. Secretarul municipiului         

                                                                       Luminita Luminosu

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.74