ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării proiectului  “Decolmatare  sistem de captare apa Roşu Municipiul Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                      intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.10618/23.03.2016 prezentată de primarul municipiului, raportulnr.10617/23.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

       Art. 1 Se aprobă  cofinanţarea  proiectului Decolmatare  sistem de captare apa Roşu Municipiul Vatra Dornei  cu suma de 78 000 fara TVA în cadrul   PROGRAMULUI  NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ .

    Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                     COJOCARU NICUSOR

 

                    

                   Contrasemneaza,

                                                             Pt. Secretarul municipiului         

                                                                       Luminita Luminosu

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.75