ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea  unui tratament medical

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                      intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.10621/23.03.2016  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10620/23.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei,  ajutor de urgenţă pentru  Coman Ioan Mihnea, în vederea efectuării unui tratament medical.

Art.2 Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul   asigurari si asistenta sociala 68.02, subcapitolul 68.15.01-Ajutor social-alineat 570201- ajutoare sociale in numerar.

            Art.3 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA

                                     COJOCARU NICUSOR

 

                    

        Contrasemneaza,

                                                                     Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                   Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.76