ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei

 

                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                        intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.10624/23.03.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10623/23.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  art 53 din HG nr.924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu nodificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;Prevederile art.2 din HCL nr. HCL nr. 45/29.02.2016;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  preţurile de pornire la licitaţie pentru masă lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, conform anexelor nr.1-3  la prezenta hotarare.

         Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COJOCARU NICUSOR

                                    Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.77