ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRĀRE

privind  aprobarea sumei necesare pentru achizitioanarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu  ocazia Sarbatorilor de Paste 2016

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                      intrunit in sedinţa   ordinară   din data de  31  martie   2016

 

 Avānd īn vedere expunerea de motive nr.10627/23.03.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10626/23.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In baza prevederilor Legii nr.76/2002  asistentei sociale, coroborate cu cele ale art.36, alin(2) lit.d si alin(6) lit.a) pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1 Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 12.000  lei pentru achizitionarea de tichete sociale ce vor fi atribuite persoanelor cu nevoi sociale, cu ocazia sarbatorilor de Paste 2016.

Art.2 Se vor acorda 300 de tichete sociale, fiecare in valoare de 40 de lei.

Art..3 Primarul municipiului  prin Serviciul de Asistenta sociala, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                     COJOCARU NICUSOR

 

                  

        Contrasemneaza,

                                                                    Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                 Luminita Luminosu

 Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.78