ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind atribuirea in folosinţă  gratuita a unui spaţiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei Asociaţiei”Vatra Dornei Tineret ” –VDT Vatra Dornei

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                      intrunit in sedinţa   ordinară   din data de  31  martie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.10630/23.03.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10629/23.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată – si actualizata

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c”, a art. 45 alin.(3)  si a art. 124 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată – si actualizata,

 

      HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aprobă   atribuirea in folosinţă gratuiţă  Asociaţiei”Vatra Dornei Tineret ” –VDT Vatra Dornei a unui spaţiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei din Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj.II, pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire.

Art.2 Primarul prin Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                     COJOCARU NICUSOR

 

                

        Contrasemneaza,

                                                                    Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                 Luminita Luminosu

 Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.79