ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  documentatiei de alipire a doua suprafete de teren  situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                           intrunit in sedinţa   ordinară   din data de  31  martie   2016

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil.
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1 Se insuseste documentatia  pentru alipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Poligonului, conform anexei la prezenta hotarare.

    Art.2. - Documentatia cadastrala pentru alipirea a doua suprafete de teren, aflate in proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a) teren in suprafata de 242mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Poligonului, identic cu nr.cadastral 36720  inscris in Cartea funciara 36720;

b) teren in suprafata de 48 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Poligonului, identic cu nr.cadastral 36386 inscris in Cartea funciara 36386;

(2) -  Prin alipirea celor doua parcele de teren se va forma un corp de proprietate nou, in suprafata de 290 m.p., identic cu nr.cadastral 36918 care va fi inscris in Cartea funciara in favoarea municipiului    

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de alipire.

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                            COJOCARU NICUSOR

 

 

                   Contrasemneaza,

                                                                                             Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                     Luminita Luminosu

 Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.81