ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru  Racolţa Paul Iulian, în vederea efectuării unui tratament medical

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                           intrunit in sedinţa   ordinară   din data de  31  martie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 2,3, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei către Racolţa Paul Iulian, în vederea efectuarii unui tratament medical.

Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul   asigurari si asistenta sociala 68.02, subcapitolul 68.15.01-Ajutor social-alineat 570201- ajutoare sociale in numerar.

Art. 3 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Directia buget contabilitate şi serviciul de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                     COJOCARU NICUSOR

 

                   Contrasemneaza,

                                                                         Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                    Luminita Luminosu

 Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.82