ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzării cotei de teren  de 7% din PT 31420 din CF 31420, respectiv 8,47mp, aferenta  imobilului situat in Str.Luceafarului nr.7, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Scutelnicu Aurel si Dănuta, proprietarii spaţiului

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                           intrunit in sedinţa   ordinară   din data de  31  martie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei de teren  de 7% din PT 31420  din CF 31420, respectiv  suprafata de 8,47 mp teren  aferenta imobilului situat in Str.Luceafarului, nr.7, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  Scutelnicu Aurel si Danuta, proprietarii spatiului.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  integrală la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.2 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                         PRESEDINTE DE SEDINTA

                                            COJOCARU NICUSOR

 

                   Contrasemneaza,

                                                                                             Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                     Luminita Luminosu

 Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.83