ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1600 de lei pentru  Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  participarea trupei de teatru “Altfel”la Festivalul Naţional de Teatru pentru copii si tineret de la Suceava

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                           intrunit in sedinţa   ordinară   din data de  31  martie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1600 lei  pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  participarea trupei de teatru “Altfel”la Festivalul Naţional de Teatru pentru copii si tineret de la Suceava.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii.

         Art. 3 Primarul, prin   Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                     COJOCARU NICUSOR

 

                   Contrasemneaza,

                                                                            Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                       Luminita Luminosu

 Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.84