ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  rectificarea bugetului local de

venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                 intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscale,  Legea nr.339/2015  a bugetului de stat pe anul 2016;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

      Art. 1 Se aprobă  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 şi a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii,conform influenţelor prevazute în anexele nr.1 si 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2 Se aprobă modificarea listei de investiţii pentru anul 2016, conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

   Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                     COJOCARU NICUSOR

 

                   Contrasemneaza,

                                                                         Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                 Luminita Luminosu

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.85