ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARĀREA

privind aprobarea scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.212/2015

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                  intrunit in sedinta   ordinara   din data de  21  aprilie   2016

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.12764/13.04.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.12763/13.04.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.212/2015 privind  aprobarea Procedurii de acordare a scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice,persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei;OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale;

    Īn temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 si art.49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

 

        Art.1.-Se aproba scutirea de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, potrivit HCL nr.212/2015, conform anexei la prezenta hotarare.

         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                     POPESCU CONSTANTIN

 

                   Contrasemneaza,

                                                              Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                 Luminita Luminosu

Vatra Dornei

21.04.2016

Nr.87