ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2400 de lei pentru  premierea unor  elevi participanti la fazele nationale ale olimpiadelor scolare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                           intrunit in sedinta   ordinara   din data de  21  aprilie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.12768/13.04.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.12766/13.04.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2400 lei  pentru premierea unor elevi participanti la fazele nationale ale olimpiadelor scolare, astfel:

            1.Dranca Constantin - faza nationala la olimpiada de logica, Tulcea- 300 de lei;

            2.Haja Florin  - faza nationala la olimpiada de informatica- Craiova- 300 de lei;

            3.Lungu Vitalie - faza nationala la olimpiada de astronomie si astrofizica- Craiova- 300 de lei;

            4.Apalamarita Mara- faza nationala la olimpiada de cultura civica-Tulcea-300 de lei.

            5.Susciuc Anastasia – faza nationala a olimpiadei de cultura civila-Tulcea-300 de lei.

            6.Monoranu Iarina – faza nationala a olimpiadei de limba romana-Iasi – 300 de lei.

            7.Rosu Radu Gabriel- faza nationala la olimpiada de geografie Sibiu- 300 de lei.

            8.Maria Popa- faza nationala la olimpiada de limba romana si matematica-300 de lei.

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local

            Art. 3  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 4 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                            POPESCU CONSTANTIN

 

                   Contrasemneaza,

                                                                                        Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                 Luminita Luminosu

Vatra Dornei

21.04.2016

Nr.88