ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 4000 de lei pentru organizarea unui infotur pentru jurnalisti FIJET Romania

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                    intrunit in sedinta   ordinara   din data de  21  aprilie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.12767/13.04.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.12766/13.04.2016  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aproba alocarea sumei de 4000 de lei pentru organizarea unui infotur pentru jurnalisti FIJET Romania.

          Art. 2 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Directia Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                     POPESCU CONSTANTIN

 

                   Contrasemneaza,

                                                              Pt. Secretarul municipiului         

                                                                           Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

21.04.2016

Nr.89