ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea persoanei care ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a municipiului  VatraDornei şi înlocuitorului acesteia

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                              intrunit in sedinta   ordinara   din data de  21  aprilie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu:-prevederile art. 62 alin. (5)-(8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                       Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica şi cap.1, paragraful 9 din Ordinul MEF nr. 1059/2008 privind  Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice;

În temeiul art.36, alin. (2) lit. ,,b”, alin. (4) lit. ,,b”,  alin. (9) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1. Se nominalizează doamna Pintescu Maria, salariată la Primăria municipiului Vatra Dornei, Director al Directiei economice, ca începând cu data prezentei întocmească şi menţină  Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a municipiului  VatraDornei, în conformitate cu prevederile legale.

        Art.2 Se nominalizează doamna Calinescu Brandusa, salariată la Primăria municipiului Vatra Dornei, Sef Serviciu în cadrul serviciului buget-contabilitate o înlocuiască pe doamna  Pintescu Maria pe perioadele de indisponibilitate pentru activitatea de  întocmire şi  menţinere a  Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a municipiului  VatraDornei, în conformitate cu prevederile legale.

        Art.3.- Primarul Municipiului Vatra - Dornei, prin persoanele nominalizate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                            POPESCU CONSTANTIN

 

                   Contrasemneaza,

                                                                                       Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                 Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

21.04.2016

Nr.90