ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

Hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului National de Informare si Promovare Turistica Vatra Dornei si  a Regulamentului de organizare si functionare a  Serviciului Salvamont Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                         intrunit in sedinta   ordinara   din data de  21  aprilie   2016

      Avānd īn vedere expunerea de motive nr.12776/13.04.2016  prezentată de primarul municipiului, raportul nr.12775/13.04.2016 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
        Īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare īn munţi, ale Legii nr.402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic şi ale Hotărārii Guvernului nr.1136/2007 de aprobare a normelor metodologice privind organizarea serviciilor de salvare acvatică,
      Īn temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte :

     Art.1.  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Informare si Promovare Turistica Vatra Dornei, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
   Art.2. Se aprobă Regulamentul de
 organizare si functionare a  Serviciului Salvamont Vatra Dornei.

    Art.3 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Diectia Salvamont Vatra Dornei, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                            POPESCU CONSTANTIN

 

                   Contrasemneaza,

                                                                                       Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                 Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

21.04.2016

Nr.91