ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRĀRE

 privind aprobarea īnregistrării Primăriei Municipiului  Vatra Dornei īn Sistemul naţional electronic de plată online

a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar, precum şi stabilirea modului īn care este suportat comisionul bancar

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                              intrunit in sedinta   ordinara   din data de  21  aprilie   2016

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.12767/13.04.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.12766/13.04.2016  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 - Art. 3 şi art. 10 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr.1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar;        

Capitolul I, pct. 1.4 lit. d) şi capitolul II, pct. 2.2.3 lit. b) din anexa 1 la Ordinul comun nr. 168/14/95/19.01.2011 al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar;

Īn temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 19, art. 45 şi art. 47,  din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                   

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.-Se aprobă īnregistrarea Primăriei Municipiului  Vatra Dornei īn Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar.

Art.2.-Comisionul bancar, īn cazul plăţilor online a taxelor şi impozitelor locale, a amenzilor şi a altor creanţe bugetare efectuate cu cardul bancar, de către contribuabilii persoane fizice şi persoane fizice autorizate, perceput de instituţia de credit acceptatoare, se suportă integral de  catre bugetul local.

Art.3.-Prezenta hotărāre constituie parte integrantă din documentaţia necesară īnregistrării Primăriei Municipiului  Vatra Dornei īn Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar, al cărui operator desemnat, de către Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, este Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională.

Art.4.-Primarul municipiului Vatra Dornei , prin Serviciul venituri,  va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                            POPESCU CONSTANTIN

 

                   Contrasemneaza,

                                                                                       Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                 Luminita Luminosu

Vatra Dornei

21.04.2016

Nr.94