ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Festivalului de film de scurt metraj”Caravana Next”

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                               intrunit in sedinta   ordinara   din data de  21  aprilie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.12773/13.04.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.12772/13.04.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1, 5, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Festivalului de film de scurt metraj ”Caravana Next” cu suma de 8550 de lei.

             Art. 2 Suma alocata va fi decontata din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Casa de cultura, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                     POPESCU CONSTANTIN

 

                   Contrasemneaza,

                                                                   Pt. Secretarul municipiului         

                                                                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

21.04.2016

Nr.96