ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2016

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                               intrunit in sedinta   ordinara   din data de  21  aprilie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.12776/13.04.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.12775/13.04.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii bugetului de stat pentru anul 2016  nr. 339/2015   şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal actualizat;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, conform influentelor prevazute in anexele nr.1 si 2 , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                     POPESCU CONSTANTIN

 

                   Contrasemneaza,

                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                               Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

21.04.2016

Nr.97