ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea asocierii municipiului VATRA DORNEI,  judeţul SUCEAVA in

Asociaţia  “Grupul de Actiune Locala pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a acvaculturii din BUCOVINA”

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                               intrunit in sedinta   ordinara   din data de  21  aprilie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.12779/13.04.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.12778/13.04.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere:

- prevederile art. 1, alin. 1-3, art. art. 4 si art. 6, alin. 2, lit. b din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii  cu modificarile  si completarile  ulterioare;

- Ghidul solicitantului Măsura III.1 privind sprijinul pregatitor PU4/FEPAM

In temeiul

-prevederilor  art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. b si e, alin. 4 lit a, alin. 7 lit. a , art. 37,  art. 45 alin. 2, lit.d si art. 115, alin. 1, lit. b si alin 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale- republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Ă S TE :

 

    Art.1. Se aproba  asocierea si participarea municipiului Vatra Dornei, judetul SUCEAVA in cadrul “Grupul de Actiune Locala pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a acvaculturii din BUCOVINA” in calitate de membru asociat in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala cu finantare prin POPAM 2014-2020.

    Art. 2.Se imputerniceste  dl. Boncheş Ilie, identificat prin CI seria SV   nr. 478379 in calitate de reprezentant legal al UAT Vatra Dornei sa semneze in numele si pentru UAT municipiul Vatra Dornei toate documentele necesare asocierii si functionarii FLAG-ului, in conditiile prezentei hotarari.

    Art. 3 In conformitate cu dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 215/2001 privind administraţie publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Primarul municipiului Vatra Dornei, Boncheş Ilie, impreuna cu aparatul de specialitate pe care îl conduce, va asigura, în condiţiile prevăzute de lege, punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

    Art.4 Municipiul Vatra Dornei,  nu va adera cu teritoriul la un alt parteneriat de tip FLAG cu finantare din POPAM.

    Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                            POPESCU CONSTANTIN

 

                   Contrasemneaza,

                                                                                            Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                     Luminita Luminosu

Vatra Dornei

21.04.2016

Nr.98