ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si  rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                               intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  12  mai   2016

 

      Având în vedere expunerea de motive nr.14.787/09.05.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.14786/09.05.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscale,  Legea nr.339/2015  a bugetului de stat pe anul 2016;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, conform influentei prevazuta in anexelele  nr.1  si 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aproba modificarea programului anual de investitii pentru anul 2016,  conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

       Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             VASILUT DANIELA

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                     Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                  Luminita Luminosu

Vatra Dornei

12.05.2016

Nr.99