Atributii Consiliu Local

Atributiile Consiliului Local Municipal

Consiliul local are initiaţiva şi hotăraşte, in condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Consiliul local are următoarele atribuţii principale:
a. alege din randul consilierilor viceprimarul, stabileste in limitele normelor legale numarul de personal din aparatuil propriu;
b. aproba statutul comunei sau orasului si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
c. avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism;
d. aproba la propunerea primarului, in conditiile legii organigrama, numarul de personal, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;
e. .aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar, stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
f. administreaza domeniul public si privat al comunei ori al orasului;
g. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau incheierea bunurilor proprietate publica a comunei a orasului dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
h. hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau orasului, dupa caz, in conditiile legii;
i. infiinteaza institutii pblice, societati comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie in conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j. hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercita in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privartizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
k. analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;
l. stabileste masurile necesare pentru constituirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local;
m. aproba in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora;
n. asigura potrivit competentelor sale, conditiile materilae si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor si protectie civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora;
o. hotaraste, in localitatile cu medici sau cu personal sanitar in numar insuficient, acordarea de stimulente in natura si in bani, precum si de alte facilitati, potrivit legii, in scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populatie, asemenea faculitati pot fi acordate si personalului didactic;
p. contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;
q. hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice, analizeaza activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila in conditiile legii, si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora;
r. actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii, contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura. a parcurilor si rezervatiilor naturale, in conditiile legii;
s. contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
t. infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;
atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public;
v. confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetatean de onoare al comunei sau al orasului;
w. hotaraste in conditiile legii,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice ramane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; hotaraste infratirea comunei sau orasului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari;
x. hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau acocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;
y. sprijina in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
z. asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii;


Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe

© 2021 Primaria Vatra Dornei. Toate drepturile rezervate. Designed for Primaria Municipiului Vatra Dornei