Codul de conduita a personalului

CODUL DE CONDUITA AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI VATRA - DORNEI

Codul de conduită al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, municipiului Vatra – Dornei,  stabilește normele de conduită etică și profesională și formulează principiile care trebuie respectate în vederea creșterii încrederii, autorității și prestigiului municipiului Vatra - Dornei.
La  elaborarea  codului  de  conduită  a  personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra – Dornei, s-au  avut  în  vedere prevederile Legii nr. 7/2004 (republicată) privind Codul de conduită al funcționarilor publici și prevederile Legii nr. 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituțiile publice.
Codul de etică al personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra – Dornei, poate fi modificat de ori de câte ori reglementările legale care au stat la baza elaborării  lui se vor modifica.  
 
CAP. I
Domeniul de aplicare, principii generale, termeni
Domeniul de aplicare
ART. 1
(1) Prezentul Cod de conduită al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra - Dornei, denumit în continuare cod de conduită,  reglementează  normele  de  conduită  și  etică  profesională  pe  care  trebuie  să  le  respecte funcționarii publici și personalul contractual al aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra - Dornei.
(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduit, sunt obligatorii pentru persoanele care ocupă o funcţie publică sau contractuală, din cadrul primăriei municipiului Vatra - Dornei.
Obiective
ART. 2
Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin:

   •  reglementarea  normelor  de  conduita  profesionala  necesare  realizarii  unor  raporturi  sociale  si profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la cel mai înalt nivel al prestigiului autorității publice locale, al funcţionarilor publici și al personalului contractual;
   •  informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este îndreptatit sa se aștepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice și din partea personalului contractual în exercitarea funcției;
   •  crearea unui climat de încredere si respect reciproc între cetățeni si funcționarii publici, personal contractual, pe de o parte, şi între cetăţeni şi instituția primăriei, pe de altă parte.

Principii generale
ART. 3
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici și a personalului contractual din cadrul primăriei municipiului Vatra – Dornei, sunt următoarele:

   1.  suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
   1.  prioritatea interesului public,  principiu conform caruia  functionarii publici au îndatorirea de a vdconsidera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;
   2.  asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor în fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
   3.  profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici au obligatia de a îndeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
   4.  impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici sunt obligati sa aiba o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
   5.  integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
   6.  libertatea gândirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici pot sa-si exprime si să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
   7.  cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia în exercitarea functiei publice si în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă;
   8.  deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

Termeni
ART. 4
În înţelesul prezentului Cod de conduită, următorii termeni se definesc astfel:

   1.  funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind

Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificări și completări ulterioare;

   1.  funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de primăria municipiului Vatra - Dornei, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale;
   2.  personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în autorităţile şi

instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare;

   1.  funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de primăria municipiului Vatra - Dornei, în temeiul legii, în fişa postului;
   2.  interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile

publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte;

   1.  interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau

indirect,  pentru  sine  ori  pentru  alţii,  de  către  funcţionarii  publici  prin  folosirea  reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei publice;

   1.  conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al

funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute;

   1.  informaţie de interes public  - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă  din

activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;

   1.  informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.

CAP. II
Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici și a personalului contractual
Asigurarea unui serviciu public de calitate
ART. 5
(1) Funcţionarii publici și personalul contractual au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, funcţionarii publici și personalul contractual au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea activităților ce intră în domeniul de competență al Primăriei Municipiului Vatra - Dornei.
Loialitatea faţă de Constituţie şi lege
ART. 6
(1) Funcţionarii publici și personalul contractual au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Funcţionarii publici și personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
ART. 7
(1) Funcţionarii publici și personalul contractual au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Municpiului Vatra - Dornei, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Funcţionarilor publici și personalului contractual le este interzis:

   1.  sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea Primăriei municipiului Vatra - Dornei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
   2.  sa faca aprecieri neautorizate în legatura cu litigiile aflate în curs de solutionare si în care Primăria Vatra – Dornei, are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens; prevederea se aplică și după încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
   3.  sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, în alte conditii decât cele prevazute de lege; prevederea se aplică și după încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
   4.  sa dezvaluie informatiile la care au acces în exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplică și după încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 
   5.  sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice în vederea promovarii de actiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau municipiului Vatra - Dornei.

(3)  Dezvăluirea  informaţiilor  care  nu  au  caracter  public  sau  remiterea  documentelor  care  conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai  cu  acordul  conducătorului Primăriei municipiului Vatra – Dornei, în  care  funcţionarul  public  sau  personalul contractual respectiv îşi desfăşoară activitatea.
(4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici și personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul funcţionarului public de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
Libertatea opiniilor
ART. 8
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici și personalul contractual au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor primăriei municipiului Vatra - Dornei, de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate, iar în exprimarea opiniilor  trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
ART. 9
(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici și personalul contractual desemnaţi în acest sens de conducătorul primăriei municipiului Vatra - Dornei, în condiţiile legii.
(2) Funcţionarii publici și personalul contractual desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice,  în  calitate  oficială,  trebuie  să  respecte  limitele  mandatului  de  reprezentare  încredinţat  de conducătorul/conducerea municipiului Vatra - Dornei.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici și personalul contractual pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al primăriei municipiului Vatra – Dornei, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
Activitatea politică
ART. 10
În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici și personalului contractual le este interzis:
a. sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
b. sa colaboreze, în afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizări partidelor politice;
c. sa afiseze, la avizierul primăriei Vatra – Dornei, sau a unitaților subordonate, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
d. funcționarilor publici le este interzis sa faca parte din conducerea partidelor politice sau organizațiilor politice.

Folosirea imaginii proprii
ART. 11

   1. În  considerarea  funcţiei  publice  sau  funcției  deţinute,  funcţionarilor  publici  și  personalului

contractual le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
(2) Funcționarii publici și personalul contractual au dreptul ca, în afara serviciului, să-și exprime liber
ideile, opiniile sau convingerile politice, etice, religioase ori de altă natură.
Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuțiilor funcţiei publice sau a funcţiei contractuale
ART. 12
(1) În relaţiile dintre funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei municipiului Vatra - Dornei, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici și personalul contractual sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Funcţionarii publici și personalul contractual au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul primăriei municipiului Vatra - Dornei, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:
a. întrebuintarea unor expresii jignitoare;
b. dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
c. formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase.
(3) Funcţionarii publici și personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici și personalul contractual au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin: 

   1.  promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;
   2.  eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1) - (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
ART. 13
(1) Funcţionarii publici și personalul contractual care reprezintă primăria municipiului Vatra - Dornei în cadrul unor organizaţii  internaţionale,  instituţii  de  învăţământ,  conferinţe,  seminarii  şi  alte  activităţi  cu  caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi primăriei municipiului Vatra – Dornei, pe care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici și personalului contractual le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, funcţionarii publici și personalul contractual sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.
Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
ART. 14
Funcţionarii publici și personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii,  favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor  deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
Participarea la procesul de luare a deciziilor
ART. 15
(1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici și personalul contractual au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Funcţionarilor publici și personalului contractual le este interzis să promită luarea unei decizii de către primăria municipiului Vatra - Dornei, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Obiectivitate în evaluare
ART. 16
(1) În  exercitarea  atribuţiilor  specifice  funcţiilor  de  conducere,  funcţionarii  publici  și  personalul contractual au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici și personalul contractual din subordine.
(2) Funcţionarii publici și personalul contractual de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice funcţionarilor publici și personalului contractual de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică sau contractuală pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.
Folosirea prerogativelor de putere publică
ART. 17
(1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici sau personalul contractual, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice sau funcției deţinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare  sau  de  participare  la  anchete  ori  acţiuni  de  control,  funcţionarilor  publici  și  personalului contractual le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 
(3) Funcţionarilor publici și personalului contractual le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice sau funcției, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
(4) Funcţionarilor publici și personalului contractual le este interzis să impună altor funcţionari publici sau angajați contractuali să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Utilizarea resurselor publice
ART. 18
(1) Funcţionarii publici și personalul contractual sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a municipiului Vatra - Dornei, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Funcţionarii publici și personalul contractual au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând municipiului Vatra – Dornei, numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice sau a funcției deţinute.
(3) Funcţionarii publici și personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Funcţionarilor publici și personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.
Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
ART. 19
(1) Orice funcţionar public sau personal contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a municipiului Vatra - Dornei, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

   1.  când a luat cunostinta, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

b. când a participat, în exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vânzarii bunului respectiv;
c. când poate  influenta operatiunile  de  vânzare  sau când a  obtinut informatii la  care  persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a municipiului Vatra - Dornei.
(3) Funcţionarilor publici și personalului contractual le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a municipiului Vatra - Dornei, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

CAP. III
Coordonarea, monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită profesională pentru funcționarii publici și personalul contractual
ART. 20
 (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici coordonează, monitorizează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită, exercitând următoarele atribuţii:

   1.  urmareste aplicarea si respectarea, în cadrul primăriei municipiului Vatra - Dornei, a prevederilor legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
   2.  elaboreaza studii si analize privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduita;
   3.  colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care au ca scop promovarea si apararea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu funcţionarii publici.

(2) Prin activitatea sa, Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici și personalului contractual nu poate influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul primăriei municipiului Vatra - Dornei.
(3) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, coordonează şi controlează aplicarea normelor Codului de conduită pentru personalul contractual, exercitând următoarele atribuţii:

   1.  urmareste aplicarea si respectarea în cadrul primăriei municipiului Vatra - Dornei a prevederilor prezentului cod de conduită;
   2.  solutioneaza petitiile si sesizarile primite privind încalcarea prevederilor prezentului cod de conduita sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii;
   3.  formuleaza recomandari de solutionare a cazurilor cu care a fost sesizat;
   4. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care au ca scop promovarea si apararea intereselor legitime  ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din administraţia  publică, cu excepţia funcţionarilor publici.

(4) Prin activitatea sa Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, nu poate influenţa derularea procedurii disciplinare din cadrul primăriei municipiului Vatra - Dornei, desfăşurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.

Rolul Municipiului Vatra - Dornei
ART. 21
(1)  În  scopul  aplicării  eficiente  a  dispoziţiilor  Legii  nr.  7/2004  privind  Codul  de  conduită  a funcţionarilor publici, republicată, precum și a prezentului cod  Primarul municipiului Vatra – Dornei, va desemna un funcţionar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.
(2) Persoana prevăzute la alin. (1) exercită următoarele atribuţii:

   1.  acordarea de consultanta si asistenta functionarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei municipiului Vatra – Dornei, cu privire la respectarea normelor de conduită;
   2.  monitorizarea aplicarii prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici – republicată, precum și a prezentului cod în cadrul primăriei municipiului Vatra - Dornei;
   3.  întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici din cadrul primăriei municipiului Vatra - Dornei.

(3) Atribuţiile prevăzute la alin. (2) se exercită în temeiul unui act administrativ emis de conducătorul primăriei municipiului Vatra – Dornei, sau prin completarea fişei postului cu atribuţia distinctă de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită.
(4) Rapoartele prevăzute la alin. (2) lit. c), aprobate de Primarul municipiului Vatra –  Dornei, se comunică funcţionarilor publici din cadrul primăriei şi se transmit trimestrial, la termenele şi în forma standard stabilite prin instrucţiuni de Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici.
(5) Rapoartele municipiului Vatra – Dornei, privind respectarea normelor de conduită vor fi centralizate într-o bază de date necesară pentru:
a.  identificarea  cauzelor  care  determina  încalcarea  normelor  de  conduita  profesionala,  inclusiv  a constrângerilor sau ameninţărilor exercitate asupra unui funcţionar public pentru a-l determina să încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;
b. identificarea modalitatilor de prevenire a încalcarii normelor de conduita profesionala;
c. adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.
  Sesizarea
ART. 22
(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pot fi sesizate de orice persoană cu privire la:

   1.  încalcarea prevederilor prezentului Cod de  conduita  de  catre  funcționarii publici și personalul contractual;
   2.  constrângerea sau amenintarea exercitata asupra funcționarului public sau personalului contractual  pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competentă potrivit legii,  comisie constituită în cadrul primăriei municipiului Vatra - Dornei.
(3) Funcționarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciați în nici un fel pentru sesizarea Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici sau a comisiei de disciplină competente, potrivit legii.
(4) Angajații contractuali nu pot fi sancționați sau prejudiciați în nici un fel pentru sesizarea cu bună credință a organelor disciplinare competenţe, potrivit legii.
(5) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, va verifica actele și faptele pentru care a fost sesizat, cu respectarea confidențialității privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

Soluţionarea sesizării
ART. 23
(1)  Rezultatele  activităţii  de  centralizare  a  sesizărilor  sau  petiţiilor  pentru  funcționarii  publici  se consemnează  într-un  raport  pe  baza  căruia    Agenția  Națională  a  Funcționarilor  Publici  va  formula recomandări către primăria municipiului Vatra – Dornei, cu privire la modul de corectare a deficienţelor constatate.
(2)  Rezultatele activității de centralizare a sesizărilor sau petițiilor pentru personalul contractual se consemnează într/un raport pe baza căruia Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, va formula recomandări către primăria municipiului Vatra – Dornei, cu privire la modul de corectare a deficiențelor constatate.
(3) Recomandările  Agenției Naționale a  Funcționarilor Publici și a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene vor fi comunicate:
a. funcționarului public, personalului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;
b. funcționarului public sau personalului contractual care face obiectul sesizarii;
c. primarului municipiului Vatra - Dornei.
(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, primăria municipiului Vatra – Dornei, are obligaţia de a transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, modul de soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.
(5) În cazul în care în situaţia sesizată este implicat conducătorul autorităţii sau instituţiei publice (Primarul municipiului Vatra - Dornei) ori  adjunctul  acestuia  (viceprimar),  recomandarea autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării prezentului cod de conduită va fi transmisă şi structurii ierarhic superioare instituţiei sau autorităţii publice.

 

Răspunderea
ART. 24
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici și personalului contractual, în condiţiile legii.
(2) Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.
(3) Funcţionarii publici și personalul contractual nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită.
(4) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
(5) Funcţionarii publici și personalul contractual răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite  cu  încălcarea  normelor  de  conduită  profesională,  creează  prejudicii  persoanelor  fizice  sau juridice.
Armonizarea regulamentelor interne de organizare şi funcţionare
ART. 25
Prevederile prezentului Cod de conduită se vor armoniza cu Regulamentul de organizare internă și Regulamentul de organizare și funcționare.
Asigurarea publicităţii
ART. 26
(1) Prezentul cod de conduită este întocmit și modificat de angajator.
(2) Pentru  informarea  cetățenilor,  funcționarilor  publici  și  personalul  contractual  Compartimentul
Resurse Umane și Salarizare are obligație de a asigura publicitatea și de a afișa Codul de conduită
la sediul primăriei municipiului Vatra - Dornei și de a posta pe site-ul primăriei.
 (3)   Prezentul Cod de conduită se multiplică și se repartizează de către Compartimentul Resurse Umane
și Salarizare astfel: câte un exemplar pentru fiecare compartiment organizat distinct în cadrul aparatului  de  specialitate  a  primarului,  în  conformitate  cu  schema  de  personal  aprobată  de conducerea acesteia. Şefii sau coordonatorii acestora vor asigura prelucrarea Codului de conduită, sub semnătură cu întregul efectiv de personal din subordine;
(4) Angajatorul are obligația de a avea în permanență un număr de 3 exemplare, ale prezentului cod. Codul de conduită,  poate fi solicitat oricând spre studiere de către angajații instituției publice, iar  punerea Codului de conduită  la dispoziția solicitantului nu poate fi refuzată.
 Exemplarele de bază se vor afla la:
a. Secretarul municipiului;
b. Compartimentul Juridic;
c. Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.
(5)        Funcționarii publici și angajații contractuali sunt obligati să cunoască prevederile prezentului Cod de conduită, angajându – se să respecte prevederile codului prin semnătură personală
(6) Codul de Conduită intră în vigoare începând cu data aprobării sale prin Dispoziția Primarului
Municipiului Vatra - Dornei și aducerii la cunoștință publică.
(7) Persoanele  nou angajate  sau  persoanele  detașate  de la un alt angajator, vor fi informate  din
momentul începerii activității asupra drepturilor și obligațiilor ce li se aplică și care sunt stabilite prin prezentul Cod de Conduită .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe