Hotarari 2020

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2020

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar pentru bugetul anului 2019

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2019

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea organigramei ?i a statului de func?ii, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei ?i a personalului din cadrul cabinetelor finan?at din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, jude? Suceava

HOTARÂREA NR. 4

Privind constatarea încetarii mandatului de consilier local al dnei. MARINCA MIHAELA (PSD) si declararea ca vacant al locului acesteia, ca urmare a demisiei

HOTARÂREA NR. 5

privind completarea art.2 al HCL nr.131/2016 privind „alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor”

HOTARÂREA NR. 6

privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Vatra Dornei al dlui.?arca Adrian, supleant pe listele Partidului Social Democrat

HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de sediu Partidului PLUS filiala Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj II

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru lunile noiembrie si decembrie 2019

HOTARÂREA NR. 9

privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei, si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 10

privind stabilirea salariilor pentru functiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 11

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 12

privind atestarea Inventarului bunurilor care apar?in domeniului public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 13

privind aprobarea sumelor necesare organizarii si desfasurarii Serbarilor Zapezii 2020

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea proiectului “Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Vatra Dornei”si a cheltuielilor proiectul precum si depunerea acestuia in vederea obtinerii unei finantari europene nerambursabile prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA)

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a spatiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.31 in suprafata de 50,04 mp precum si a cotei de teren aferenta acestuia in suprafata de 15,6 mp si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public si a documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 18

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Muzeului de Stiintele Naturii si Cinegetica din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Vatra Dornei si SC BUCURA COM SRL

HOTARÂREA NR. 20

privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.181/2019 privind” aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38701 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului - teren cu numar cadastral 3487 ca fond dominant”

HOTARÂREA NR. 21

privind Planul cu principalele activitati ce se desfasoara de Politia Locala Vatra Dornei în anul 2020 si criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2020 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 23

privind alocarea sumei de 3000 de lei pentru organizarea Concursului National de Schi”Bucuriile Zapezii” in colaborare Clubul copiilor si elevilor

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2019

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2020, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si a creditelor interne pe anul 2020 si a Programului anual de investitii -2020

HOTARÂREA NR. 26

privind darea în administrare a unui spatiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu - cladirea TBC, catre Spitalul Municipal Vatra Dornei, in vederea reorganizarii Cabinetului medical din Ambulatoriul de specialitate –Pneumologie

HOTARÂREA NR. 27

privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie al întreprinderii publice S.C. ECOLOGOICA VATRA DORNEI S.R.L având ca autoritate tutelara Municipiul VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 29

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 30

privind stabilirea costului mediu lunar pentru întretinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 33

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei din Str.Mihai Eminescu nr.15, Asociatiei”Nevazatorilor din Romania”-Filiala Suceava – pentru functionarea filialei Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 34

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Chiliei, nr.11, Asociatiei”La Dorna-Noua ne pasa” – pentru functionarea asociatiei

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie 2020

HOTARÂREA NR. 36

privind abrogarea HCL nr.105/2008 privind “ aprobarea cofinantarii Proiectului “Baza sportiva Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S. Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 38

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor si OS Iacobeni

HOTARÂREA NR. 39

privind aprobarea scaderii din gestiune a masei lemnoase rezultata din partida de curatiri constituita de O.S Dorna Candrenilor de pe suprafata de fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Vulturului nr.3, in suprafata de 40,40 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cucu Liliana

HOTARÂREA NR. 41

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii Sc.A,et.1, ap.7, catre Mezdrea Felicia

HOTARÂREA NR. 42

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 43

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005” si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România”

HOTARÂREA NR. 44

privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Na?ionala de Investi?ii “CNI” S.A., a amplasamentului ?i asigurarea condi?iilor în vederea executarii obiectivului de investi?ii Proiect tip – “Construire Baza sportiva TIP 2”, din municipiul Vatra Dornei, str. Runc FN

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea organizarii evenimentului „Concursul Memorial Nathy si Sorin”ce va avea loc in perioada 28-29 februarie 2020

HOTARÂREA NR. 46

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 47

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “Reabilitarea sursei si a retelei de transport si distributie energie termica in municipiul Vatra Dornei, la faza de studiu de fezabilitate”, etapa a 2 a

HOTARÂREA NR. 48

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “ Reabilitare Parcari in Municipiul Vatra Dornei»

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “ Reabilitare Parcari in Municipiul Vatra Dornei»

HOTARÂREA NR. 50

privind stabilirea destinatiei unor sume pentru medicii specialisti din cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea modificarii art.4 al HCL nr.165/2018 privind „aprobarea Regulamentului privind acordarea primei de instalare pentru medicii care se angajeaza cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau contract de prestari servicii, la Spitalul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 52

 

HOTARÂREA NR. 53

 

HOTARÂREA NR. 54

privind stabilirea procedurii de desfa?urare a ?edin?elor Comisiilor de specialitate si a sedintelor Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, în situa?ii excep?ionale, constatate de autorita?ile abilitate

HOTARÂREA NR. 55

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 56

privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Spitalul municipal Vatra Dornei, a unui pachet de echipamente necesare pentru functionarea unui laborator pentru testare COVID 19

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea sumei necesare pentru achizitioanarea de pachete persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sarbatorilor de Paste 2020

HOTARÂREA NR. 58

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 59

privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Voloseniuc Mihai

HOTARÂREA NR. 60

Privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Vatra Dornei al dlui Cojocareanu Radu Alin, supleant pe listele Partidului Miscarea Populara

HOTARÂREA NR. 61

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna februarie si martie 2020

HOTARÂREA NR. 63

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit pierdere al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL la 31.12.2019

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 66

privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare prestat de catre SC ECOLOGICA SRL,realizati pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumita suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2021

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 36 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.22 Decembrie nr.20,catre Chirilus Dumitru si Chirilus Emilia Valentina, teren aferent curtii

HOTARÂREA NR. 69

privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier national

HOTARÂREA NR. 70

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru Proiectul Reabilitarea Sistemului de Alimentare Centralizata cu Caldura in Municipiul Vatra Dornei-Etapa II

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea participarii la Programul Termoficare si a graficului de esalonare anuala a platilor pentru Proiectul „Reabilitarea Sistemului de Alimentare Centralizata cu Caldura in Municipiul Vatra Dornei-Etapa II

HOTARÂREA NR. 72

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie 2020

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Iacobeni si OS vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea neasumarii responsabilita?ii de catre UAT Vatra Dornei
a organizarii ?i derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi?ia produselor ?i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru ?coli al României

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2020

HOTARÂREA NR. 76

privind aprobarea taxei pentru testul rapid Coronavirus – COVID 19

HOTARÂREA NR. 77

privind revocarea art.2 al anexei la HCL nr.28/27.02.2020 privind” aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020”

HOTARÂREA NR. 78

privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.33918/11.11.2016 catre Clubul Sportiv de Arte Martiale „Museido”, pentru spatiul din cladirea Casei de cultura, din Str.Garii nr.2

HOTARÂREA NR. 79

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 80

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2021 pentru cladiri, pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 81

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 82

privind stabilirea chiriei pentru terenurile si spa?iile cu altã destina?ie decât locuin?ã, precum ?i aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 83

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 84

privind aprobarea actualizarii hcl nr.246/17.10.2018 privind aprobarea proiectului "REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”IN FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE"

HOTARÂREA NR. 85

privind aprobarea actualizarii HCL nr.240/17.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea cofinan?arii proiectului “NOI SUNTEM VIITORII PROFESIONI?TI”, cod SMIS 131577, implementat de LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE DEAC” VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ), -pentru Construire hala industriala si Statie stocare apa amplasament Str.Rosu, f.n., CF 38675, Beneficiar-SC MASPEX ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 88

privind aprobarea scoaterii din evidentele contabile ale Primariei Municipiului Vatra Dornei si preluarea in evidentele contabile a Spitalului Municipal Vatra Dornei, a pachetului de echipamente necesare pentru func?ionarea laboratorului pentru testare COVID 19

HOTARÂREA NR. 89

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna mai 2020

HOTARÂREA NR. 90

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,nr.22, Bl.B, Sc.B, et.3, ap.13, catre Petrencic Ilie Irinel

HOTARÂREA NR. 91

privind aprobarea organigramei ?i a statului de func?ii, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei ?i a personalului din cadrul cabinetelor finan?at din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, jude? Suceava

HOTARÂREA NR. 92

privind acordarea unor facilita?i fiscale la plata impozitelor ?i taxelor locale pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36556 din CF 36556 situat in Str.Unirii ,f.n. judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 94

privind aprobarea atribuirii unui lot de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 95

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului din incinta Casei de cultura-etaj 1, si a documentatiei de licitatie, in vederea amenajarii unei tipografii

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua spatii din incinta Casei de cultura, etaj 1, si a documentatiei de licitatie, in vederea amenajarii unei Scoli de soferi

HOTARÂREA NR. 97

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Casei de cultura, Etaj 1 si a documentatiei de licitatie, in vederea amenajarii unui cabinet de avocatura

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 99

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu din incinta Casei de cultura, etaj 1, notat in plan cu nr.6,catre CSM „Dorna-Vatra Dornei” pentru functionarea Sectiei de GO

HOTARÂREA NR. 100

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire zid de sprijin si refacere gard metalic la Liceul teoretic Ion Luca

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Reamenajare parcare auto aferenta Stadion Municipal si Sala de sport”

HOTARÂREA NR. 102

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere retea de canalizare in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava ”

HOTARÂREA NR. 103

Privind aprobarea scoaterii din evidentele contabile a cladirii de vestiare situata in Str.Calea Transilvaniei nr.1 si demolarea acesteia

HOTARÂREA NR. 104

privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de casatorie

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea participarii Municipiului Vatra Dornei in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, Apelor ?i Padurilor

HOTARÂREA NR. 106

privind aprobarea unor tarife pentru servicii medicale efectate la cererea cetatenilor

HOTARÂREA NR. 107

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 108

Privind constatarea încetarii mandatului de consilier local al dnei. Pastinaru Andreia Iuliana si declararea ca vacant al locului acesteia, ca urmare a demisiei

HOTARÂREA NR. 109

privind validarea mandatului de consilier local a domnului Cozianu Claudiu

HOTARÂREA NR. 110

Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu in incinta Casei de cultura, etaj 1, notat in plan cu numarul 8, catre Biserica “Sf.Chir si Ioan”, pentru infiintarea unui birou de psihoterapie integrativa

HOTARÂREA NR. 111

privind aprobarea actualizarii Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 112

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor si O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 113

privind aprobarea vanzarii cotei de 1/3 teren aferenta apartamentului si curtii situata in Str.Unirii nr.14B, ap.1, parter , teren proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC LENACRIS CONF SRL, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 114

privind aprobarea vanzarii cotei de 1/3 teren aferenta apartamentului si curtii situata in Str.Unirii nr.14B, ap.2, teren proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bejan Cristina, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea vanzarii cotei de 1/3 teren aferenta apartamentului si curtii situata in Str.Unirii nr.14B, ap.3, teren proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Apetri Dumitru si Apetri Vasilena, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 116

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 117

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna iunie 2020

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A Sc.A,et.4, ap.20, catre Simionescu Mirela Lacramioara

HOTARÂREA NR. 119

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 120

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 200 mp,proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Birnarel, f.n., si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 121

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 122

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 123

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 290 mp teren, proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, aferenta constructiei proprietate privata, situata in Str.Tudor Vladimirescu nr.1A, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC GROUP TWO SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 124

privind aprobarea contractului de furnizare apa minerala aferenta izvorului „Sentinela” de catre SC DORNA TURISM SA

HOTARÂREA NR. 125

privind aprobarea documenta?iei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII „LICEUL TEORETIC ION LUCA” DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, ÎN FAZA DE DALI

HOTARÂREA NR. 126

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2020,bugetul creditelor interne, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 127

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul„Amenajare trotuar Str.Unirii”

HOTARÂREA NR. 128

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei: Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, jude?ul Suceava

HOTARÂREA NR. 130

privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Na?ionala de Investi?ii “CNI” S.A., a amplasamentului ?i asigurarea condi?iilor în vederea executarii obiectivului de investi?ii „Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, jude?ul Suceava”

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior si pentru masa lemnoasa fasonata lemn rotund pentru cherestea bustean gater rasinoase (lei/mc volum brut), lemn rotund celuloza rasinoase (lei/mc volum brut) si lemn de foc (lei/mc volum brut) de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei si O.S. Iacobeni

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu in incinta Casei de cultura, etaj 1, notat in plan cu numarul 7, catre Biserica “Sf.Chir si Ioan”, pentru infiintarea unui birou de psihoterapie integrativa

HOTARÂREA NR. 133

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului din incinta Casei de cultura-etaj 1, notat in plan cu nr.3 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 134

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua spatii din incinta Casei de cultura, etaj 1, notate in plan cu nr.4 si 5 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 135

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Casei de cultura, Etaj 1, notat in plan cu nr.8 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari serivicii

HOTARÂREA NR. 136

privind acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei, din cadrul liniei complete , extractia si testarea prezentei SRS COV-2

HOTARÂREA NR. 137

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 138

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Tibichi Ioan, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 139

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 140

privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 2495 mp teren proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei,catre Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor,pentru intocmirea unui proiect, in vederea realizarii utilitatilor, cladirii monument istoric”Cazinoul Bailor”

HOTARÂREA NR. 141

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „CONSTRUCTIA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNUI CORP DE CLADIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI. JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 142

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei: Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, jude?ul Suceava

HOTARÂREA NR. 143

privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Na?ionala de Investi?ii “CNI” S.A., a amplasamentului ?i asigurarea condi?iilor în vederea executarii obiectivului de investi?ii „Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, jude?ul Suceava”

HOTARÂREA NR. 144

privind aprobarea documenta?iei tehnico-economice ?i a indicatorilor tehnico-economici ai investi?iei REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II – Partea 1

HOTARÂREA NR. 145

privind aprobarea participarii la Programul Termoficare si a graficului de esalonare anuala a platilor pentru proiectul REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II – Partea 1”

HOTARÂREA NR. 146

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, actualizate, a obiectivului de investitii « Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava« realizat prin Axa prioritara 10 Îmbunata?irea infrastructurii educa?ionale,Obiectiv specific 10.2Cre?terea gradului de participare la învatamântul profesional si tehnic si învatare pe tot parcursul vietii Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7Regiuni”

HOTARÂREA NR. 147

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 148

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului din incinta Casei de cultura-etaj 1, notat in plan cu nr.2 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 149

privind acordul Consiliului local, al Municipiului Vatra Dornei, privind achizitionarea suprafetei de 4728 mp teren situat in Str.Negresti,f.n., extravilan de la domnul Doroftiesei Adrian, proprietarul terenului

HOTARÂREA NR. 150

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 151

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Ani Nicusor, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 152

privind aprobarea participarii la Programul Termoficare si a graficului de esalonare anuala a platilor pentru proiectul REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II”

HOTARÂREA NR. 153

privind aprobarea unui discount de 15% pentru colaboratorii spitalului pentru un numar mai mare de 500 de teste RT-PCR, efectuate in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 154

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 155

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HOTARÂREA NR. 156

privind alegerea viceprimarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 157

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 158

privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului in suprafata de 3794 mp, in favoarea Municipiului Vatra Dornei, identic cu nr.cadastral 31559 inscris in CF 31559

HOTARÂREA NR. 159

privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 997 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral 39416 din CF 39416, situat in Str.Unirii, de la DELGAZ GRID S.A., in vederea construirii unui Depozit pentru tocatura din lemn si lemn de foc, pentru Centrala termica pe deseuri din lemn

HOTARÂREA NR. 160

privind aprobarea preturilor de referinta pentru anul de productie 2021 pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 161

preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 162

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 163

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 164

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 165

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II si III al anului 2020

HOTARÂREA NR. 166

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2021 pentru cladiri, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 167

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Halip Cornelia, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale la ochi

HOTARÂREA NR. 168

privind acordul Consiliului local, in vederea ocuparii temporare din fondul forestier national a suprafetei de 0,2090 ha de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, cu defrisare, in vederea realizarii obiectivului “Infiintare retea de aductiune apa-Dorna Candrenilor-Secu-Vatra Dornei”, de catre SC MASPEX ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 169

privind aprobarea tipului, cuantumului si a numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 170

privind aprobarea Planului de deszapezire pentru perioada 15 noiembrie 2020– 15 aprilie 2021

HOTARÂREA NR. 171

privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 172

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica aterenului in suprafata de 34 mp, situat in Str. Lucian Blaga nr.14, si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 173

pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea ?i administrarea a locuin?elor din fondul locativ, aflate în proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei si a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuin?elor, precum ?i desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiza a Cererilor ?i de Repartizare a Locuin?elor

HOTARÂREA NR. 174 privind aprobarea RAPORTULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI, privind elaborarea documenta?iei Plan Urbanistic Zonal ‘’INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL” amplasament str. 22 Decembrie, nr. 22C, CF.39077, 35197, 39032, 39107
HOTARÂREA NR. 175

privind APROBAREA RAPORTULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTA?IEI PLAN URBANISTIC ZONAL ‘’INTOCMIRE PUZ CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII – MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUD SUCEAVA AMPLASAMENT STR. UNIRII, NR. FN, CF.39207, MUN. VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 176

privind aprobarea raportului de informare si consultare a publicului, privind avizarea documenta?iei plan urbanistic zonal ‘’PUD – SPATIU PENTRU LOCUIRE – VERANDA” AMPLASAMENT STR. 22 DECEMBRIE, NR. 20, CF 38774, MUN. VATRA DORNEI, JUD SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 177 privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Volosciuc Floarea, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale la ochi
HOTARÂREA NR. 178

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 179

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul Municipal Vatra Dornei in 2020

HOTARÂREA NR. 180

privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ariciuc Petru Bogdan si vacantarea locului de consilier local

HOTARÂREA NR. 181

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Federa?ia Comunita?ilor Evreie?ti din România – Cultul Mozaic ?i Municipiul Vatra Dornei, in vederea colaborarii pentru Reabilitarea, modernizarea si dotarea sinagogii din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 182

privind transmiterea în folosin?a gratuita, pe durata execu?iei investi?iei, a unui teren apar?inând proprieta?ii private a municipiului Vatra Dornei, în suprafa?a de 1353 mp, situat în strada Unirii FN, jude?ul Suceava, catre Agen?ia Na?ionala pentru Locuin?e, în vederea construirii de locuin?e pentru tineri, destinate închirierii

HOTARÂREA NR. 183

privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, pentru suprafata de 320 mp, situata in Str.Dornelor, nr.10, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in favoarea SC ORIENT MONTANA SRL , titulara a dreptului de proprietate asupra construc?iei

HOTARÂREA NR. 184
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local si a membrilor supleanti în cadrul Consiliului de administratie a Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 185

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITA?ILOR DE ÎNVA?AMÂNT DE STAT DIN VATRA DORNEI, DE GESTIONARE A SITUA?IEI DE PANDEMIE”, precum ?i depunerea acestuia, în vederea ob?inerii finan?arii în cadrul POIM, Axa Prioritara 9 Protejarea sanata?ii popula?iei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Cre?terea capacita?ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacitatii unita?ilor de înva?amânt preuniversitar de stat în vederea gestionarii situa?iei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2

HOTARÂREA NR. 186

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, în domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 187

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 188

privind aprobarea sumei de 1200 de lei necesara organizarii de catre Municipiul Vatra Dornei, a Galei premiilor Scriitoriilor si Artistilor din Tara Dornelor, editia a X-a

HOTARÂREA NR. 189

privind  aprobarea sumei de 12.000 de lei  necesare pentru achizitioanarea a 200 de pachete   persoanelor cu nevoi sociale cu  ocazia Sarbatorilor de  iarna

HOTARÂREA NR. 190

privind aprobarea modificarii Zonarii Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 191

privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021

HOTARÂREA NR. 192

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2021 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor, Casa Vladimir, Spitalul Izolare, precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 193

privind  completarea Anexei nr.1 a HCL nr.82/2020 privind „ stabilirea chiriei pentru terenurile si spațiile  cu altã destinație decât locuințã, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020”

HOTARÂREA NR. 194

privind aprobarea unui  ajutor de urgenta pentru Coman Ioan Mihnea, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 195

privind aprobarea Regulamentului de Organizare Şi Funcţionare al Serviciului Social de Zi Cantina Socială

HOTARÂREA NR. 196

privind   documentației plan urbanistic de detaliu ‘’PUD – SPATIU PENTRU LOCUIRE – VERANDĂ” AMPLASAMENT STR. 22 DECEMBRIE, NR. 20, CF 38774, MUN. VATRA DORNEI, JUD SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 197

privind   insusirea  RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI,  privind elaborarea  documentației Plan Urbanistic Zonal „AUTORIZARE CONSTRUCTIE SERVICE AUTO” amplasament str. Barnarel,  fn, CF 39220, Mun. Vatra Dornei, Jud Suceava

HOTARÂREA NR. 198

privind   aprobarea documentatiei PUZ- +RLU (regulament local de urbanism aferent puz) -pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL” amplasament str. 22 Decembrie, nr. 22C, CF.39077, 35197, 39032, 39107, Beneficiar-SC NICIMAN SA 

HOTARÂREA NR. 199

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2021-2022

HOTARÂREA NR. 200

privind  acordul Consiliului local,  in vederea ocuparii temporare din fondul forestier national a suprafetei de  0,7900 ha de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea  publica a Municipiului Vatra Dornei, cu defrisare, in vederea  realizarii obiectivului “Infiintare retea de aductiune apa-Dorna Candrenilor-Secu-Vatra Dornei”, de catre SC  MASPEX ROMANIA  SRL 

HOTARÂREA NR. 201

privind posibilitatea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatat în anul 2021 conform amenajamentul silvic, din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 202 privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier, stabilit pentru anul 2021, pentru suprafaţa fondului forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei administrată de O.S Vatra Dornei, O.S Iacobeni, O.S Dorna Candrenilor,
HOTARÂREA NR. 203

privind   aprobarea procentului pentru  fondul de conservare pentru anul 2021 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 204

privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 205

privind aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei SI OS IACOBENI

HOTARÂREA NR. 206
privind  aprobarea   vanzarii imobilului situat in Str. Mihai Eminescu nr.32, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Savin Rea Silvia
HOTARÂREA NR. 207

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna octombrie si noiembrie  2020

HOTARÂREA NR. 208

privind  atribuirea in folosinta gratuita, a suprafetei de 220 mp teren proprietate  privataa Municipiului Vatra Dornei,catre  Inspectoratul  Judetean de politie Suceava ,pentru functionarea Politiei Municipiului Vatra Dornei 

HOTARÂREA NR. 209

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2021, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Iacobeni , O.S. Carlibaba  si OS Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 210

privind aprobarea pierderilor tehnologice rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 211

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020 

HOTARÂREA NR. 212

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județul  Suceava

HOTARÂREA NR. 213

privind aprobarea proiectului si actualizarii documentatiei tehnico-economice si a  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 214

privind aprobarea  documentatiei  tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției  “Extindere și modernizare sursă de producție energie termică în Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 215

privind  modificarea art.6 din anexa 1 la  HCL nr. 79/2010 privind aprobarea  actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

HOTARÂREA NR. 216

privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  

HOTARÂREA NR. 217  
HOTARÂREA NR. 218  
HOTARÂREA NR. 219  
HOTARÂREA NR. 220  
HOTARÂREA NR. 221  
HOTARÂREA NR. 222  
HOTARÂREA NR. 223  
HOTARÂREA NR. 224  
HOTARÂREA NR. 225  
HOTARÂREA NR. 226  
HOTARÂREA NR. 227  
HOTARÂREA NR. 228  
HOTARÂREA NR. 229  
HOTARÂREA NR. 230  
HOTARÂREA NR. 231  
HOTARÂREA NR. 232  
HOTARÂREA NR. 233  
HOTARÂREA NR. 234  
HOTARÂREA NR. 235  
HOTARÂREA NR. 236  
HOTARÂREA NR. 237  
HOTARÂREA NR. 238  
HOTARÂREA NR. 239  
HOTARÂREA NR. 240  
HOTARÂREA NR. 241  
HOTARÂREA NR. 242  
HOTARÂREA NR. 243  
HOTARÂREA NR. 244  
HOTARÂREA NR. 245  
HOTARÂREA NR. 246  
HOTARÂREA NR. 247  
HOTARÂREA NR. 248  
HOTARÂREA NR. 249  
HOTARÂREA NR. 250  
HOTARÂREA NR. 251  
HOTARÂREA NR. 252  
HOTARÂREA NR. 253  
HOTARÂREA NR. 254  
HOTARÂREA NR. 255  
HOTARÂREA NR. 256  
HOTARÂREA NR. 257  
HOTARÂREA NR. 258  
HOTARÂREA NR. 259  
HOTARÂREA NR. 260  
HOTARÂREA NR. 261  
HOTARÂREA NR. 262  
HOTARÂREA NR. 263  
HOTARÂREA NR. 264  
HOTARÂREA NR. 265  
HOTARÂREA NR. 266  
HOTARÂREA NR. 267  
HOTARÂREA NR. 268  
HOTARÂREA NR. 269  
HOTARÂREA NR. 270  
HOTARÂREA NR. 271  
HOTARÂREA NR. 272  
HOTARÂREA NR. 273  
HOTARÂREA NR. 274  
HOTARÂREA NR. 275  
HOTARÂREA NR. 276  
HOTARÂREA NR. 277  
HOTARÂREA NR. 278  
HOTARÂREA NR. 279  
HOTARÂREA NR. 280  
HOTARÂREA NR. 281  
HOTARÂREA NR. 282  
HOTARÂREA NR. 283  
HOTARÂREA NR. 284  
HOTARÂREA NR. 285  
HOTARÂREA NR. 286  
HOTARÂREA NR. 287  
HOTARÂREA NR. 288  
HOTARÂREA NR. 289  
HOTARÂREA NR. 290  
HOTARÂREA NR. 291  
HOTARÂREA NR. 292  
HOTARÂREA NR. 293  
HOTARÂREA NR. 294  
HOTARÂREA NR. 295  
HOTARÂREA NR. 296  
HOTARÂREA NR. 297  
HOTARÂREA NR. 298  
HOTARÂREA NR. 299  
HOTARÂREA NR. 300  
HOTARÂREA NR. 301  
HOTARÂREA NR. 302  
HOTARÂREA NR. 303  
HOTARÂREA NR. 304  
HOTARÂREA NR. 305  
HOTARÂREA NR. 306  
HOTARÂREA NR. 307  
HOTARÂREA NR. 308  
HOTARÂREA NR. 309  
HOTARÂREA NR. 310  
HOTARÂREA NR. 311  
HOTARÂREA NR. 312  
HOTARÂREA NR. 313  
HOTARÂREA NR. 314  
HOTARÂREA NR. 315  
HOTARÂREA NR. 316  
HOTARÂREA NR. 317  
HOTARÂREA NR. 318  
HOTARÂREA NR. 319  
HOTARÂREA NR. 320  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe