Hotarari 2004

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2004

HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea stabilirii unor măsuri pentru executarea lucrărilor în cadrul Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava"
HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea înfiinţării unui Centru de zi şcolar pentru copii proveniţi din familii cu probleme sociale
HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2004
HOTĂRÂREA NR. 4 privind acoperirea deficitului bugetar aferent anului 2003.
HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment
HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea listei de priorităţi în repartizarea locuinţelor sociale pentru tineri realizate prin programul ANL
HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea perioadei şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării manifestării "Serbările Zăpezii - 2004"
HOTĂRÂREA NR. 8 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, către SC Ayael Com Serv SRL a suprafeţei de 118 mp teren aferent construcţiei proprietate privată, teren situat în strada Mihai Eminescu nr.28
HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, către Andronic Gheorghe a suprafeţei de 50 mp teren, teren situat în strada Mălinilor
HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea tarifului aplicat de SC Gospodărire Orăşenească SA pentru colectarea şi transportul gunoiului menajer
HOTĂRÂREA NR. 11 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării lucrărilor ce se vor executa în municipiul Vatra Dornei în cadrul Programului"Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava"
HOTĂRÂREA NR. 12 privind modificarea HCL nr.96/2003 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004
HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea solicitării Poliţiei şi Jandarmeriei pentru asigurarea cu carburanţi pentru mijloacele de intervenţie
HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea alocării unor sume necesare pentru participarea sportivilor de la "Clubul Sportiv Şcolar" Vatra Dornei la Campionatele naţionale de sanie de la Sinaia
HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea sumelor necesare pentru dotarea cu echipamente şi materiale a Formaţiei Salvamont-Vatra Dornei, conform HG nr. 77/2003
HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, către SC DORNACOM SA, a suprafeţei de 150 mp, teren ocupat de construcţie, reprezentând cota de 14/56 aferentă spaţiilor comerciale, proprietatea privată a acesteia, teren situat în str. Unirii nr.48-54
HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea modificării unor tarife, practicate de către DADP, pentru utilajele din dotare, ca urmare a creşterii costurilor la carburanţi
HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea modificării preţului la gigacalorie, ca urmarea a creşterii preţului la combustibil lichid uşor şi motorină
HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea Normelor locale pentru lucrările de drumuri
HOTĂRÂREA NR. 20 privind acceptarea donaţiei de la Asociaţia Filantropică "CHRISTIANA" a unei autoutilitare, ce urmează a fi utilizată de Serviciul Salvamont ca vehicul de interventie
HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren în vederea cosntrucţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 22 privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie publică pentru închirierea trupulrilor de păşune Măgura Mică, Giumalău Ciungi şi Arşiţa Căprăriei - proprietatea municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea amenajării mansardei clădirii Scolii generale din str. Chilia, pentru funcţionarea Centrului de zi şcolar
HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei şi Asociaţia "BISTRIŢA AURIE", în vederea derulării programului "Centru de zi şcolar pentru copii proveniti din familii cu probleme deosebite"
HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea conditiilor de participare, la concursul pentru ocuparea postului de "Şef Serviciu Contabilitate"
HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea constituirii "Grupului consultativ pentru probleme comunitare de interes deosebit" şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acestuia
HOTĂRÂREA NR. 27 privind soluţionarea contestaţiei formulată de Răduţ Raul şi Răduţ Ramona
HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea scrisorii de intenţie privind colaborarea cu Grupul NTL-DSL în vederea atragerii de fonduri investiţionale în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 29 privind participarea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, în calitate de acţionar şi delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare proprietatea municipiului la S.C. ACET S.A. Suceava, care va funcţiona prin reorganizarea ca operator regional pentru realizarea obiectivului "Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul Suceava" în cadrul Programului SAMTID
HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea Planului de măsuri în vederea bunei gospodăriri a municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 31 privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 33 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de taximetrie în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 34 privind acordarea unui ajutor umanitar domnului Hulea Mihai în vederea achiziţionării unei proteze
HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea alocării unor sume în vederea susţinerii activităţii sportive în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 36 privind însuşirea documentului "Strategia locală pentru dezvoltare durabilă a municipiului Vatra Dornei"
HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea sumei de 60 milioane lei pentru acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti unor persoane singure şi familii cu venituri reduse
HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea înfiinţării unei ludoteci în cadrul Bibliotecii municipale "G.T.Kirileanu" Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 39 privind aprobarea transmiterii în administrare către Ministerul Educaţiei şi Cercetării reprezentat prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, a imobilului Şcolii generale nr.4, în vederea reabilitării
HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 290 mp şi închirierea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 3722 mp, teren aferent spaţiului comercial " Casa Vânătorului" situat în Str. Runcului, către S.C.ONIONA COM PROD S.A.
HOTĂRÂREA NR. 41 privind aprobarea modificării perioadei de plată a redevenţei prevăzută în contractul de concesiune a terenului din Str. Schitului încheiat cu S.C. FORGIL S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea trecerii în domeniul privat al localităţii a locuinţei sociale din str.22 Decembrie nr.15, deţinută cu contract de închiriere de către Ivonceac Aglaia
HOTĂRÂREA NR. 43 privind modificarea HCL nr.108/2002, în sensul scoaterii de pe lista de vânzare conform Legii nr.550/2002, a spaţiului comercial din Str. Oborului nr.6.
HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea desfăşurării Simpozionului cu tema" Stareţul Daniil de la Rarău - un scriitor îndumnezeit " care va face parte din programul dedicat Zilelor Municipiului
HOTĂRÂREA NR. 45 privind ratificarea şi validarea unor documente şi proceduri întocmite şi, respectiv, aplicate în contractarea creditului necesar finanţării primei etape a Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava"
HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea condiţiilor de racordare a agenţilor economici şi consumatorilor persoane fizice, la reţeaua de distribuţie a Centralei termice pe deşeuri din lemn
HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea racordării Centralelor termice "Centrul 1"şi "Centrul 2", la reţeaua de transport a agentului termic a Centralei Termice pe deşeuri din lemn, precum şi aprobarea extinderii reţelei de distribuţie pentru clădirile Primăriei, Casei de Cultură, Liceului Teoretic şi Policlinicii
HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de "Ziua adolescentului" şi "Ziua Europei"
HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea unor ajutoare umanitare, persoanelor afectate de inundaţiile provocate prin topirea zăpezilor, în zona Argestru
HOTĂRÂREA NR. 50 privind alocarea sumei de 50 de milioane de lei pentru inaugurarea Centralei Termice pe deşeuri din lemn, în data de 4 mai 2004
HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2003
HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 250 mp teren, situat în strada Podu Verde nr.1
HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 354 mp. teren aferent spaţiului comercial din Str. Republicii către S.C.CONSACT COMSERV S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea unui ajutor umanitar, familiilor Moldovan Cornelia şi Botez Cristian din str. Roşu nr.108, a căror locuinţă a fost distrusă într-un incendiu
HOTĂRÂREA NR. 55 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor
HOTĂRÂREA NR. 56 privind validarea mandatelor consilierilor
HOTĂRÂREA NR. 57 privind constituirea Consiliului Local
HOTĂRÂREA NR. 58 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HOTĂRÂREA NR. 59 privind alegerea viceprimarului
HOTĂRÂREA NR. 60 privind validarea mandatului de consilier al domnului POSTELNICU PETRICĂ TINEL
HOTĂRÂREA NR. 61 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
HOTĂRÂREA NR. 62 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea Zilelor municipiului şi ale Festivalului de folclor "La izvor de joc şi cântec"
HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea sumelor necesare deplasării Ansamblului "Plaiurile Dornelor" la Festivalul "Întâlniri Bucovinene" ce va avea loc în Ungaria
HOTĂRÂREA NR. 64 privind alocarea sumei de 60 milioane de lei ( exclusiv TVA) pentru instruirea fochiştilor care deservesc centralele termice de la unităţile bugetare, în vederea autorizării de către ISCIR
HOTĂRÂREA NR. 65 privind modificarea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă, stabilită prin HCL nr. 67/28.07.2000
HOTĂRÂREA NR. 66 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr.550/2002
HOTĂRÂREA NR. 67 privind închirierea unei suprafeţe de teren situat în Str.Schitului, pentru construcţii de magazii
HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 9 mp, în str.Unirii nr.13B, pentru Ciuban Dorina, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea condiţiilor de execuţie a lucrărilor de refacere a părţilor comune ale imobilelor, care sunt în proprietate particulară sau mixtă
HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea amenajării oborului de animale
HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea evacuării locuinţei din Str.22 Decembrie nr.7
HOTĂRÂREA NR. 72 privind modul de administrare a spaţiului comercial din Str.Mihai Eminescu nr.41
HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea înfiinţării unei grădiniţe cu program normal pentru zona Podu Verde
HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea amenajării unui spaţiu de joacă pentru copii, unui teren de sport şi a unei piaţete în cartierul Transilvaniei
HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea construirii unui WC cu 8 cabine în zona străzii Vasile Liţu
HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea demolării anexelor imobilului din Str.Mihai Eminescu nr.31
HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea demolării imobilului din Str.Chilia nr.31
HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea dezafectării clădirilor centralelor termice Unirii I, Unirii II şi Unirii III şi refacerea lor cu alte destinaţii
HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea parteneriatului cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava pentru construirea unei şcoli cu 16 săli de clasă în Str.Mihai Eminescu
HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea întocmirii proiectului de modernizare şi reabilitare a Bazei sportive de la Stadionul municipal
HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal "Dorna" Vatra Dornei, persoană juridică de drept public
HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea înscrierii municipiului Vatra Dornei în concursul judeţean "Cea mai bine gospodărită localitate din judeţul Suceava"
HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea transmiterii în administrare către Ministerul Educaţiei şi Cercetării reprezentat prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, a imobilului Liceului teoretic "Ion Luca", în vederea reabilitării
HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al municpiului Vatra Dornei cu Consiliul Judeţean Suceava şi unele consilii locale din judeţul Suceava, în vederea înfiinţării SC " Bucovina Ecotermgaz" SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 85 privind crearea unui post de inspector pentru activitatea sportivă şi suplimentarea numărului de posturi la ompartimentul "Asistenţă socială a persoanelor cu handicap"
HOTĂRÂREA NR. 86 privind crearea serviciului independent de alimentare cu apă şi canalizare, prin reorganizarea serviciilor existente
HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 50 mp, în str.Libertăţii nr.9, pentru Tiron Georgeta, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 82 mp. teren aferent clădirii locuinţă din Str. Vasile Liţu nr.9, către Cîmpeanu Elvira
HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea achiziţionării de la Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a imobilului teren şi clădire situat în str. Băii nr.3
HOTĂRÂREA NR. 90 privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC " Bucovina Ecotermgaz" SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Vatra Dornei pe anul 2004
HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a Primăriei municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare al Primăriei municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal "Dorna" Vatra Dornei, precum şi a bugetului clubului
HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea achiziţionării unui microbuz, în sistem de leasing.
HOTĂRÂREA NR. 96 privind nominalizarea persoanelor în cadrul "Grupului Consultativ pentru probleme comunitare de interes deosebit" aprobat prin HCL nr.26/27.02.2004
HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea Regulamentului de calcul şi facturare a energiei termice
HOTĂRÂREA NR. 98 privind aprobarea tarifului la gigacaloria de energie termică produsă şi livrată prin Centrala termică pe rumeguş
HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea întocmiriii studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Agrementare turistică a municipiului Vatra Dornei"
HOTĂRÂREA NR. 100 privind acordarea premiului special, scriitorului Grigorean Gheorghe, constând în sprijin pentru tipărirea unei cărţi
HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea sumelor necesare şcolarizării a 3 conducători auto în vederea obţinerii permisului de conducere, categoria D
HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale pentru tineri realizate prin programul ANL
HOTĂRÂREA NR. 103 privind aprobarea criteriilor de alocare de masă lemnoasă pe picior populaţiei pentru construcţii şi încălzirea locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea achiziţionarea unor exponate din colecţia personală a domnului Cruceanu Ion, muzeograf la Muzeul de etnografie
HOTĂRÂREA NR. 106 privind cofinanţarea Programului de voucere GRASP privind executarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea Staţiei de epurare
HOTĂRÂREA NR. 107 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Dranca Angela
HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea executării lucrării de hidroizolaţie a acoperişului clădirii administrative a Staţiei de apă Roşu
HOTĂRÂREA NR. 109 privind acceptarea trecerii unor imobile situate în localitatea Dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Vatra Dornei şi administrarea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 110 pentru modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Vatra Dornei înscrise în anexa nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1170/2004
HOTĂRÂREA NR. 111 privind delegarea Asociaţiei Judeţene pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări în Judeţul Suceava să semneze contractul de concesiune cu operatorul regional SC ACET SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 112 privind alocarea sumei de 16 milioane de lei, pentru organizarea şi desfăşurarea concursului interjudeţean de matematică "Memorialul Ştefan Dârţu" Ediţia a V-a - 2004
HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea acordării unui ajutor umanitar, pentru Harabagiu Adela, în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale în străinătate
HOTĂRÂREA NR. 114 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie, a suprafeţei de 96 mp teren, situat în Str.Parcului nr.33, către Popa Ecaterina Gavriela şi Miron Teodora, teren aferent grădinii imobilului proprietate particulară
HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie, a terenului situat în str. Oborului nr.8, aferent spaţiilor comerciale proprietatea S.C. Lorex Prod Impex S.R.L, S.C. Pal-Martin S.R.L, S.C. Adyta Prodex S.R.L. şi S.C. La Nigra S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 116 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 30 mp, lângă Pârtia Parc, în vederea amplasării unei construcţii cu destinaţia de Şcoală de schi.
HOTĂRÂREA NR. 117 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a unor locuinţe sociale, în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995.
HOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea întocmirii unui film publicitar şi a unui album al municipiului Vatra Dornei.
HOTĂRÂREA NR. 119 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2004
HOTĂRÂREA NR. 120 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2004
HOTĂRÂREA NR. 121 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Pardău Dumitru
HOTĂRÂREA NR. 122 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Costin Sorin Liviu Octavian
HOTĂRÂREA NR. 123 privind aprobarea Regulamentului
privind taxele speciale pentru anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 124 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea înfiinţării Comisiei locale de ordine publică, conform art.5 din Legea nr.371/2004
HOTĂRÂREA NR. 126 privind aprobarea înfiinţării Poliţiei Comunitare, conform art.4 din Legea nr.371/2004
HOTĂRÂREA NR. 127 privind aprobarea sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări ocazionate de sărbătorile de iarnă
HOTĂRÂREA NR. 128 privind aprobarea cofinanţării Programului "Activităţi de implementare şi monitorizare a Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor - 2004", Proiectul "Secţie de producţie împletituri nuiele"
HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea scoaterii din evidenţele contabile în vederea demolării a imobilului din str. Mihai Eminescu nr.48, imobil în care funcţionează Şcoala generală nr.4, internatul şcolar, cantina şi căminul de bătrâni
HOTĂRÂREA NR. 130 privind aprobarea sumelor necesare refacerii instalaţiei de încălzire a Casei de cultură "Platon Pardău" şi amenajarea unui spaţiu în Casa de cultură cu destinaţia de Club al pensionarilor
HOTĂRÂREA NR. 131 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 132 privind acceptarea trecerii unei părţi din imobilul situat în municipiul Vatra Dornei,str. Unirii nr. 20A, judeţul Suceava din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 133 privind stabilirea aportului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei la creşterea capitalului social al SC ACET SA Suceava şi desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC ACET SA Suceava, pentru realizarea obiectivului "Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul Suceava" în cadrul Programului SAMTID.
HOTĂRÂREA NR. 134 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2004
HOTĂRÂREA NR. 135 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 5000 mp, în str.Unirii f.n., în vederea edificării unor spaţii de producţie
HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 20 mp şi închirierii, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 40 mp în str.Bârnărel nr.4, către Paţa Toader Narcis, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 20 mp, în str.Unirii nr.39, către Ionică Jenică Gabriel, în vederea extinderii locuinţei prin construirea unei băi
HOTĂRÂREA NR. 138 privind propunerea raportului de evaluare a activităţii secretarului municipiului Vatra Dornei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe